آثار خود را بفروشید

امام علی بن موسی الرضا المرتضی (ص)